A partir d’aquest dilluns està disponible el número 4 de “monografies” dedicat a la teràpia ocupacional.

Una de les tècniques més consolidades per contribuir a l’aprenentatge laboral de les persones amb TEA (Trastorn de l’espectre autista) severament afectades és la denominada treball amb suport. Es diu treball amb suport el que realitza una persona amb l’ajuda física i / o verbal d’un educador.

Aquest concepte s’utilitza per definir les tasques laborals dutes a terme per persones amb discapacitat i té com a objectiu que la gran majoria d’aquest col·lectiu pugui desenvolupar, amb independència del seu grau d’afectació, activitats productives que facilitin la seva inclusió en la societat.

Fa poc més de vint-cinc anys es va posar en funcionament el taller de paper reciclat a la xarxa de serveis d’autisme la garriga, concretament a ASEPAC. Quan es va plantejar iniciar aquesta activitat, des de la direcció de l’associació van deixar clar que aquesta activitat s’havia de dur a terme sota dues premisses bàsiques:
• El producte obtingut havia de ser de qualitat
• En l’elaboració d’aquest producte havien de participar, de manera activa, les persones ateses en els nostres tallers.

En aquest article els autors detallen quins van ser els passos a seguir i com es van adaptar les tasques que es duen a terme en aquest taller ocupacional perquè les persones amb TEA severament afectades poguessin participar de manera activa en ell i, al mateix temps, es pogués obtenir un producte de qualitat.