Aquesta web utilitza cookies pròpies i de tercers. Si continua navegant considerem que accepta el seu ús.
D’ACORD | Més informació
CAT ESP ENG
Logo d'APAFAC.

Transparència i bones pràctiques a APAFAC

Informació institucional d’APAFAC

APAFAC està inscrita en el Registre d'Associacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 2.554 de la Sec. 1ª del Registre de Barcelona.
APAFAC és una entitat sense ànim de lucre constituïda el 1976 i declarada d'utilitat pública el 1978.

Finalitats

La finalitat d’APAFAC consisteix en el foment de l’assistència, recuperació, ensenyament i tractament de les persones amb autisme amb les que concorri la deficiència mental associada.

Òrgans de govern

Assembla general

L’assemblea general d’APAFAC és l’òrgan suprem de decisió d’APAFAC.
Aquest òrgan és l’encarregat de marcat les directrius de l’entitat segons els seus estatuts.

Junta directiva

La Junta directiva d’APAFAC és escollida per l’assemblea general i és l’òrgan d’administració, gestió i control i té com a facultats la de vetllar perquè es compleixen les directrius marcades per l’assemblea general d’acord amb els seus estatuts.

La junta directiva d’APAFAC està formada per:

Marta Roca (presidenta)
Josep Mateu (vicepresident)
Lluís Margenat (secretari)
Maria Currius (tresorera)
Juan Carlos Oliver (vocal)
Jose Miguel Sánchez (vocal)

Estructura organitzativa

Placeholder Picture

El Dr. Joan Cruells és el director general d’APAFAC.

APAFAC té 51 treballadors, dels quals 19 són temporals.

Informació jurídica

La normativa reguladora aplicable a APAFAC és la següent:

Normativa internacional

• Declaració Universal dels Drets Humans, adoptada i proclamada per la 183 Assemblea General de l'ONU el 10 desembre 1948 -articles 20 i 21-.
• Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics, de 19 desembre 1966 -article 22-. Instrument de Ratificació de 13 abril 1977.

Normativa europea

• Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales, hecho en Roma el 4 de noviembre de 1950 -artículo 11-. Instrumento de Ratificación de 26 de septiembre de 1979
• Resolución A-2-196/1986 de las Comunidades Europeas, de 13 de marzo de 1987, sobre asociaciones sin fines de lucro en la Comunidad Europea
• Convenio-Marco Europeo, sobre cooperación transfronteriza entre Comunidades o Autoridades territoriales, hecho en Madrid el 21 de mayo de 1980. Instrumento de Ratificación de 10 de julio de 1990

Normativa estatal bàsica

• Constitució Espanyola - article 22, de 27 desembre 1978.
• Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d'associació.
• Reial Decret 1497/2003, de 28 de novembre, pel qual s'aprova del Registre Nacional d'Associacions i de les seves relacions amb els restants registres.
• Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.
• Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.
• Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació de comerç electrònic.
• Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge.
• Reial Decret 1270/2003, de 10 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament per a l'aplicació del règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge.
• Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
• Reial Decret 1740/2003, de 19 de desembre, sobre procediments relatius a associacions d'utilitat pública.
• Reial Decret de 24 de juliol de 1889, pel qual es publica el Codi Civil -articles 28, 35 al 39 i 41-.
• Ordre INT / 1089/2014, de 11 de juny, per la qual s'aprova el model de memòria d'activitats a utilitzar en els procediments relatius a associacions d'utilitat pública.
• Llei 59/2003, de 19 de desembre, de signatura electrònica.
• Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
• Llei 6/1996, de 15 de gener, del Voluntariat.
• Llei 23/1998, de 7 de juliol, de Cooperació Internacional per al Desenvolupament.
• Reial Decret 1491/2011, de 24 d'octubre, pel qual s'aproven les normes d'adaptació del Pla General de Comptabilitat a les entitats sense fins lucratives i el model de pla d'actuació de les entitats sense fins lucratius.
• Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern.

Normativa catalana

• Llei Orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya -article 118-.
• Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques.
• Reial Decret 3526/1981, de 29 de desembre, sobre traspassos de serveis en matèria d'associacions.
• Reial Decret 1266/2007, de 24 de setembre, sobre traspàs de funcions de l'Administració de l'Estat a la Generalitat de Catalunya en matèria de declaració d'utilitat pública de les associacions i aplicació dels beneficis fiscals a associacions i fundacions.

Bones pràctiques a APAFAC

Els principis de l'ètica orienten la nostra activitat. Innovació, eficàcia, eficiència i excel·lència inspiren la gestió d’APAFAC, que és especialment sensible a la promoció dels valors ecològics i de sostenibilitat, en el sentit més ampli de la paraula, amb l'objectiu de fer viable el nostre projecte a llarg termini.

APAFAC assumeix i promou els valors del respecte per a la dignitat humana, llibertat, solidaritat, tolerància, justícia i igualtat.

APAFAC promou els valors ecològics, en sentit general, en totes les seves instal·lacions i, particularment en l’àmbit del món del treball, així com la consciència de la necessitat de treballar amb eficiència, seguretat i en condicions que no atemptin contra la salut dels treballadors ni dels usuaris/es de les seves instal·lacions.

APAFAC vetlla per una utilització eficient, correcta i racional dels seus equipaments i recursos materials, afavorint la coordinació entre departaments per tal de gestionar de forma òptima els equipaments, recursos i espais d’ús comú.

APAFAC garanteix el compromís de la direcció de tolerància zero en relació a qualsevol conducta o actitud constitutiva d’assetjament sexual i/o per raó de sexe.

Memòries d'activitats d'APAFAC

Memòria d'activitats del 2017.
Memòria d'activitats del 2016
.
Memòria d'activitats del 2015
.
Memòria d'activitats del 2014
.

Estatuts d'APAFAC

Estatuts d'APAFAC.

Comptes anuals d'APAFAC

Comptes anuals del 2017 i informe d'auditoria.
Comptes anuals del 2016 i informe d'auditoria
.
Comptes anuals del 2015 i informe d'auditoria
.
Comptes anuals del 2014 i informe d'auditoria
.

Pressupostos d'APAFAC

Pressupost del 2018.
Pressupost del 2017
.
Pressupost del 2016
.
Pressupost del 2015
.

Contractes i convenis d'APAFAC subscrits amb l'administració

APAFAC té un contracte amb el Departament de Benestar Social i Família de “Gestió, en règim de concert, de 43 places d’acolliment residencial per a persones amb trastorn autista i altres trastorns a Llar Cau Blanc i Llar Cottet” .

APAFAC
Ronda del Carril, 75
08530 la Garriga (Barcelona)

Envia'ns un WhatsApp

WhatsApp: +34 606088407

De dilluns a dijous de 9 a 14 i de 15 a 18.
Divendres de 9 a 14.

apafac@autisme.com

© Projecte Autisme la Garriga 2016
Protecció de dades