Aquesta web utilitza cookies pròpies i de tercers. Si continua navegant considerem que accepta el seu ús.
D’ACORD | Més informació
CAT ESP ENG
Logo d'ASEPAC.

Transparència i bones pràctiques a ASEPAC

Informació institucional d’ASEPAC

ASEPAC està inscrita en el Registre d'Associacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 6.109 de la Sec1ª del Registre de Barcelona.
ASEPAC és una entitat constituïda l'any 1983, sense ànim de lucre i declarada d'utilitat pública el 1996.

Finalitats

La finalitat d’ASEPAC és el foment de l’assistència, tractament, formació i integració socio-laboral de les persones amb autisme amb les que concorri deficiència mental associada.

Òrgans de govern

Assembla general

L’assemblea general d’ASEPAC és l’òrgan suprem de decisió d’ASEPAC.
Aquest òrgan és l’encarregat de marcat les directrius de l’entitat segons els seus estatuts.

Junta directiva

La Junta directiva d’ASEPAC és escollida per l’assemblea general i és l’òrgan d’administració, gestió i control i té com a facultats la de vetllar perquè es compleixen les directrius marcades per l’assemblea general d’acord amb els seus estatuts.

La junta directiva d’ASEPAC està formada per:
Antonio Lozano (president)
Rosa Aldabó (vicepresident)
Lluís Margenat (secretari)
Francesc Esteller (tresorer)
Marta Roca (vocal)

Estructura organitzativa

Estructura organitzativa d'ASEPAC.

El Dr. Joan Cruells i Pagès és el director general d’ASEPAC.

Informació jurídica

La normativa reguladora aplicable a ASEPAC és la següent:

Normativa internacional

• Declaració Universal dels Drets Humans, adoptada i proclamada per la 183 Assemblea General de l'ONU el 10 desembre 1948 -articles 20 i 21-.
• Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics, de 19 desembre 1966 -article 22-. Instrument de Ratificació de 13 abril 1977.

Normativa europea

• Conveni Europeu per a la Protecció dels Drets Humans i Llibertats Fonamentals, fet a Roma el 4 novembre 1950 -article 11-. Instrument de Ratificació de 26 setembre 1979.
• Resolució A-2-196 / 1986 de les Comunitats Europees, de 13 de març de 1987, sobre associacions sense fins de lucre en la Comunitat Europea.
• Conveni-Marc Europeu, sobre cooperació transfronterera entre comunitats o autoritats territorials, fet a Madrid el 21 de maig de 1980. Instrument de Ratificació de 10 juliol 1990.

Normativa estatal bàsica

• Constitució Espanyola - article 22, de 27 desembre 1978.
• Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d'associació.
• Reial Decret 1497/2003, de 28 de novembre, pel qual s'aprova del Registre Nacional d'Associacions i de les seves relacions amb els restants registres.
• Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.
• Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.
• Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació de comerç electrònic.
• Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge.
• Reial Decret 1270/2003, de 10 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament per a l'aplicació del règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge.
• Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
• Reial Decret 1740/2003, de 19 de desembre, sobre procediments relatius a associacions d'utilitat pública.
• Reial Decret de 24 de juliol de 1889, pel qual es publica el Codi Civil -articles 28, 35 al 39 i 41-.
• Ordre INT / 1089/2014, de 11 de juny, per la qual s'aprova el model de memòria d'activitats a utilitzar en els procediments relatius a associacions d'utilitat pública.
• Llei 59/2003, de 19 de desembre, de signatura electrònica.
• Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
• Llei 6/1996, de 15 de gener, del Voluntariat.
• Llei 23/1998, de 7 de juliol, de Cooperació Internacional per al Desenvolupament.
• Reial Decret 1491/2011, de 24 d'octubre, pel qual s'aproven les normes d'adaptació del Pla General de Comptabilitat a les entitats sense fins lucratives i el model de pla d'actuació de les entitats sense fins lucratius.
• Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern.

Normativa catalana

• Llei Orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya -article 118-.
• Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques.
• Reial Decret 3526/1981, de 29 de desembre, sobre traspassos de serveis en matèria d'associacions.
• Reial Decret 1266/2007, de 24 de setembre, sobre traspàs de funcions de l'Administració de l'Estat a la Generalitat de Catalunya en matèria de declaració d'utilitat pública de les associacions i aplicació dels beneficis fiscals a associacions i fundacions.

Bones pràctiques a ASEPAC

Els principis de l'ètica orienten la nostra activitat. Innovació, eficàcia, eficiència i excel·lència inspiren la gestió d’ASEPAC, que és especialment sensible a la promoció dels valors ecològics i de sostenibilitat, en el sentit més ampli de la paraula, amb l'objectiu de fer viable el nostre projecte a llarg termini.

ASEPAC assumeix i promou els valors del respecte per a la dignitat humana, llibertat, solidaritat, tolerància, justícia i igualtat.

ASEPAC promou els valors ecològics, en sentit general, en totes les seves instal·lacions i, particularment en l’àmbit del món del treball, així com la consciència de la necessitat de treballar amb eficiència, seguretat i en condicions que no atemptin contra la salut dels treballadors ni dels usuaris/es de les seves instal·lacions.

ASEPAC vetlla per una utilització eficient, correcta i racional dels seus equipaments i recursos materials, afavorint la coordinació entre departaments per tal de gestionar de forma òptima els equipaments, recursos i espais d’ús comú.

ASEPAC garanteix el compromís de la direcció de tolerància zero en relació a qualsevol conducta o actitud constitutiva d’assetjament sexual i/o per raó de sexe.

Memòries d'activitats d'ASEPAC

Memòria d'activitats del 2017.
Memòria d'activitats del 2016
.
Memòria d'activitats del 2015
.
Memòria d'activitats del 2014
.

Estatuts d'ASEPAC

Estatuts d'ASEPAC.

Comptes anuals d'ASEPAC

Comptes anuals del 2017 i informe d'auditoria.
Comptes anuals del 2016 i informe d'auditoria
.
Comptes anuals del 2015 i informe d'auditoria.
Comptes anuals del 2014 i informe d'auditoria
.

.

ASEPAC
Ronda del Carril, 75
08530 la Garriga (Barcelona)

Envia'ns un WhatsApp

WhatsApp: +34 606088407

De dilluns a dijous de 9 a 14 i de 15 a 18.
Divendres de 9 a 14.

asepac@autisme.com

© Projecte Autisme la Garriga 2016
Protecció de dades