null

Què fem

Des dels seus inicis, el projecte es va concebre perquè les persones amb trastorn de l’espectre autista tinguessin una vida el més normalitzada possible.

Tots els serveis van encaminats a aconseguir aquesta fita.

Diagnòstic del trastorn de l’espectre autista (TEA) i consultoria

.

Les famílies amb un fill o una filla amb sospita de patir un TEA, necessiten un diagnòstic explícit i comprensible, un pronòstic i un suport i assessorament professional adequats. Responem a aquestes necessitats de manera experta i a la vegada humana.

Diagnòstic i assessorament

El servei de diagnòstic, seguiment i consultoria, està integrat a la xarxa pública del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya com a programa de valoració d’autisme i psicosis infantils (UVAPI).

En el nostre servei de diagnòstic i assessorament, atenem demandes de famílies, professionals, centres educatius i de salut mental i administracions públiques.

Aquest servei està format per un equip de professionals de les àrees de la neurologia, psiquiatria, psicologia, pedagogia i assessorament familiar.

El diagnòstic del trastorn de l’espectre autista és un procés complex que requereix, per poder realitzar-se amb garanties, un equip pluridisciplinari experimentat.

La metodologia emprada en el diagnòstic pluridisciplinari de psicopatologies d’inici infantil comprèn una entrevista inicial, una o diverses observacions conductuals semiestructurades i una sessió de síntesi. Un cop elaborat el diagnòstic, es lliura un informe escrit als familiars o institució que ha fet la demanda.

Aquest servei depèn de CERAC.

Intervencions terapèutiques

El servei d’intervencions terapèutiques té com a finalitat aplicar tractaments pedagògics, psicològics i psiquiàtrics a persones afectades de trastorn de l’espectre autista i altres psicopatologies d’inici infantil.

El procés d’intervenció terapèutica s’inicia, normalment, amb una valoració diagnòstica.
Posteriorment, i com a resposta a una demanda de tractament, es du a terme una avaluació més aprofundida del cas, que inclou moltes vegades una observació directa en el centre habitual de la persona atesa i entrevistes amb tots els professionals implicats en el cas i amb la família, per tal de dissenyar un pla d’actuació coordinat.

El protocol d’intervenció terapèutic consta d’un diagnòstic clínic, una avaluació psicològica, diferents entrevistes, una/es observació conductual directa, l’aplicació d’instruments psicològics, l’elaboració del programa d’intervenció, una avaluació continuada i les corresponents revisions.

Aquest servei depèn de CERAC.

Habilitats socials

La finalitat del servei d’habilitats socials és potenciar els aspectes afectiu-relacionals, de comunicació, cognitius i d’autonomia personal i social de les persones amb trastorn de l’espectre autista.

Aquest servei està integrat a la xarxa pública del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya com a programa de “Tractament per a població major de 18 anys”.

És sabut, que una de les característiques del trastorn de l’espectre autista és la gran heterogeneïtat de la població afectada, com a conseqüència de la gravetat diversa dels símptomes fonamentals, de les diferències dels patrons de la simptomatologia associada i del QI. A més d’aquestes diferències interindividuals, les persones afectades d’autisme manifesten també importants diferències intraindividuals durant el seu cicle vital, amb variacions remarcables dels quadres psicopatològics.
Aquestes diferències interindividuals i intraindividuals fan necessari un pla d’atenció, molt adaptat a cada cas particular.

Aquest servei depèn de CERAC.

Formació

Els cursos de formació tenen com a objectiu proporcionar a les famílies afectades i als professionals, informació actualitzada sobre els diferents aspectes del TEA, que estimuli la reflexió i el diàleg i que ajudi, per tant, a una millor comprensió d’aquest trastorn.

Per altra banda també es duent a terme cursos per a docents. Aquests cursos pretenen:

 • Proporcionar al professorat o altres especialistes de centres escolars conceptes teòric-pràctics sobre el Trastorn de l’Espectre Autista.
 • Conèixer els models i estratègies amb evidència científica per a les bones pràctiques a l’atenció d’alumnes amb Trastorn de l’Espectre Autista.
 • Proporcionar i aplicar estratègies d’intervenció específics per a l’atenció de l’alumnat amb Trastorn de l’Espectre de l’Autisme.

El servei de formació depèn de CERAC.

Llars residències

Les finalitats del servei de residències terapèutiques són: residència permanent o temporal, d’acord amb les necessitats de les persones ateses i les seves famílies, tractaments específics de llarga durada i suport familiar.

Residències terapèutiques

Consta d’una residència amb dos edificis, la Llar Cau Blanc (inaugurada el 1983) i la Llar Cottet (inaugurada el 1990), situades a la Ronda del Carril, 83 i 85, de la Garriga, amb una capacitat de 20 i 23 places, respectivament.

El servei de residències disposa de 43 places concertades pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya.

En l’actualitat, els usuaris d’aquests serveis són 43 persones adultes amb autisme, severament afectats.

En l’aspecte metodològic, ens basem fonamentalment en les tècniques derivades de la modificació de conducta operant, amb una orientació no aversiva i utilitzant reforços socials i d’activitat.

Les activitats que es duen a terme són: autonomia personal i social, jardineria, musicoteràpia, artteràpia, activitats aquàtiques, activitat física, activitats d’oci, passejades urbanes i de rodalies, assistència a festes populars que s’organitzen a la vila, entre d’altres.

Aquest servei depèn d’APAFAC.

Activitats esportives

L’educació física i psicomotriu és una activitat fonamental dels programes terapèutics de les persones amb autisme, degut a que els seus beneficis van més enllà dels aspectes purament motors i psicomotors, contribuint al benestar general de la persona i a la disminució de certs problemes de conducta.

La seva finalitat és oferir activitats a les persones amb trastorn de l’espectre autista que desenvolupin i millorin la seva capacitat física i repercuteixin de forma positiva en el seu benestar psíquic:

 • Desenvolupar i mantenir les capacitats físiques.
 • Desenvolupar i mantenir les capacitats psicomotrius.
 • Estimular les activitats de grup.
 • Millorar el benestar psíquic.
 • Disminuir els problemes de conducta.

Les activitats que es duen a terme són:

 • Gimnàstica.
 • Senderisme i marxa.
 • Activitats aquàtiques.

Aquest servei depèn d’APAFAC.

Acompanyament especialitzat

És molt freqüent que durant qualsevol acte mèdic, els pares no puguin contenir el seu fill, a causa dels trastorns de conducta, problema agreujat pel fet de que en general els centres mèdics no estan preparats per atendre persones amb autisme, ja que el personal sanitari no acostuma a tenir experiència directa en el seu tracte i no hi ha espais físics adaptats.

A causa de les greus alteracions de les persones amb autisme, les famílies es veuen incapaces, en moltes ocasions, d’acompanyar els seus fills durant la realització d’activitats força habituals. Com exemple d’aquests fets podem esmentar molts tipus de visites mèdiques: anàlisis, electroencefalografia, dermatologia, odontologia…

Així mateix, és molt habitual que els pares de la persona amb autisme no puguin portar els seus fills a la perruqueria, pels problemes de conducta que presenten.

Tot això ha fet necessari el suport a les famílies per part d’un equip multidisciplinari, que proporcioni assessorament a les famílies i educadors de suport, en l’activitat d’acompanyar les persones amb autisme en les ocasions esmentades.

D’aquesta manera, es poden dur a terme tota una sèrie d’accions que contribueixen de forma decisiva a la millora de la salut d’aquestes persones i, per tant, de la seva qualitat de vida i la de les seves famílies.

Aquest servei depèn d’APAFAC.

Treball
amb suport

La finalitat del treball amb suport és proporcionar a les persones amb TEA un treball el més normalitzat possible i adaptat a les seves necessitats i capacitats, amb l’objectiu de millorar la seva qualitat de vida.

Teràpia ocupacional i treball amb suport

Una de les tècniques més reeixides per contribuir a l’aprenentatge laboral de les persones amb autisme severament afectades és la denominada treball amb suport. S’anomena treball amb suport el que realitza una persona amb l’ajut físic i/o verbal d’un monitor.

Aquest concepte es fa servir per definir les tasques laborals realitzades per persones amb discapacitat i té com objectiu que la gran majoria d’aquest col·lectiu pugui desenvolupar, amb independència del grau de disminució, activitats productives.

Després d’haver aplicat aquests programes als adults amb autisme, les conclusions a les que hem arribat són les següents:

 • Els adults amb autisme severament afectats poden beneficiar-se del treball real amb suport.
 • És necessari un estudi previ i molt acurat de les activitats que poden dur a terme.
 • Els programes d’activitats laborals han d’incloure metodologies i tècniques específiques.
 • El desenvolupament d’aquest tipus de programa augmenta la motivació dels monitors.

Aquests programes constitueixen una eina terapèutica molt eficaç per al tractament d’aquest col·lectiu de persones. Concretament, s’ha constatat una millora de les habilitats bàsiques de treball i una disminució de problemes de conducta associats al trastorn autista.

Actualment funcionen els tallers següents:

 • Agricultura ecològica.
 • Avicultura.
 • Jardineria.
 • Paper reciclat.
 • Musicoteràpia.
 • Manipulació de paper reciclat-
 • Teixits

Com a conseqüència del importants dèficits cognitius i de la greu psicopatologia de les persones ateses, no és fàcil seleccionar tasques adequades a les seves característiques.
I en aquest sentit, les activitats dels tallers esmentats són molt adequades per a aquest col·lectiu, ja que inclouen una gama de tasques molt diversa i de dificultat variable.

Aquest servei depèn d’ASEPAC.

Respir familiar

Degut a les característiques de les persones amb autisme severament afectades i amb greus problemes de conducta, és de gran importància per a les famílies poder disposar de serveis de suport familiar que els permeti conciliar amb tota normalitat la seva vida social i laboral, amb les necessitats de la persona amb TEA.

Servei terapèutic de vacances (STV) – Suport familiar

El servei terapèutic de vacances (STV) funciona des de l’any 1976. En aquest moments, és obert totes les festes, caps de setmana, vacances de Nadal, Setmana Santa i estiu. Té una capacitat de 45 places.

Les finalitats d’aquest servei són:

 • Aconseguir la major estabilitat possible de la vida familiar, de manera que sigui possible que la persona amb autisme segueixi convivint a casa seva.
 • Evitar que la persona amb autisme pugui patir regressions, si durant les vacances s’interromp durant molt de temps la intervenció terapèutica habitual.
 • Ajudar a les famílies perquè puguin atendre millor les necessitats afectives dels germans, si n’hi hagués, ja que donades les característiques de les persones amb autisme, la majoria de vegades absorbeixen totalment l’atenció dels pares.
 • Permetre a les mares amb una feina remunerada, que puguin continuar desenvolupant les seves activitats laborals durant els períodes de vacances dels seus fills.

Aquest servei depèn d’ASEPAC.

Activitats