Durant aquest any, gràcies a la Fundació ONCE, s’està duent a terme un programa de treball amb suport per a persones amb autisme greument afectades a ASEPAC.

Aquest projecte consisteix en un programa de treball amb suport (treball amb ajuda física i/o verbal d’educadors) per a persones adultes amb autisme i discapacitat intel·lectual associada (i en conseqüència amb freqüents i greus problemes de conducta).

Les activitats laborals, a més de propiciar l’exercici físic i intel·lectual, les relacions socials i els canvis regulars d’entorn, són un factor essencial per a la valoració social. I en aquest sentit, el col·lectiu de referència no té habitualment l’oportunitat de desenvolupar tasques laborals adaptades a les característiques individuals i a les capacitats. Això és degut a la dificultat d’elaborar i, sobretot, de posar en pràctica programes laborals que incloguin tasques significatives per a ells, és a dir, motivadores i a l’abast de les seves destreses, tant cognitives com manuals.

Estem convençuts que l’execució d’aquest projecte tindrà un impacte molt positiu en la qualitat de vida d’aquestes persones i les seves famílies, amb una millora substancial de la salut física i del benestar emocional.