Gràcies a la Fundació ONCE CERAC duu a terme un programa d’habilitats socials per a persones amb trastorn de l’espectre autista (TEA), amb l’objectiu d’afavorir-ne la inserció laboral.

És sabut que el dèficit nuclear de les persones afectades d’autisme el constitueix la dificultat d’interacció i de comunicació social. Els seus dèficits d’empatia emocional, de pragmàtica comunicativa, de llenguatge no verbal, així com la seva rigidesa conductual i cognitiva en dificulten enormement l’adaptació als entorns socials, cosa que constitueix un handicap molt important per al desenvolupament personal, que inclou la inserció laboral.

Aquest projecte aplica un programa psicoeducatiu per millorar la comprensió i l’expressió d’emocions i habilitats socials diferents, amb l’objectiu d’afavorir-ne la integració social i, més concretament, la inserció laboral.

Les activitats en què s’integren els participants són molt diverses: dinàmica de grups, role-playing, jocs, situacions reals d’interacció social a la comunitat. Mitjançant aquestes activitats es treballa la comprensió i l’expressió d’emocions, la gestió emocional i les habilitats d’interacció social (converses recíproques, presa de torns, llenguatge no verbal…).